Die lokale Mundart wechselt mit dem deutschschweizerischen Standarddeutsch ab

 • Die Deutschschweiz hat 23 Dialekte und gegen 2000 lokale Mundarten. Die Deutschschweizer kommunizieren in ihrer lokalen Mundart und je nach Situation mit ihrer zweiten Sprache, dem deutschschweizerischen Standarddeutsch.

  AG Dè Bach chonnt, dè Bach chonnt!/ Sènd myny Buèbèn ally gsond? / Jo! Jo! Jo!(Aarau, Aaräu)
  AG Dòòdègägè send dì òffnè Hòòchzongèvòkal – i, ù ond ü – schò e dè alddè Graafschaft Baadè sò òffè, das Lüüt, wò dee Mondaart schryybèd, schò ès ì, o ond ès ö bruychèd. (Baden, Baadè)
  AR S hät ggschnäät ònd s èsch hääl. Chönd guèt hèè! (Trogen, Trògè)
  BE Denè, wò s guèt geyt, gyèng s bèssèr, gyèng s denè bèssèr, wò s wènygèr guèt geyt. (Bern, Bäärn)
  BL Vò Schöönèbuèch bìs Ammèl, vòm Bölchè bìs zùm Ryy / lyyt frei ùnd schöön das Ländly,wò mììr dèheymè syy.(Liestal, Lyèschdèl)
  BS Z Baasèl an mym Ryy, / jòò, dèèrt mècht ì syy. (Basel, Baasl)
  FR D Seyslèr hìì s böös. (Tafers, Ddaafèrsch)
  GL Äs Bèggäli Kchaffy chännddèd Si nò tringgè, dä mösddèd Si di mùndaarddyggè Sätz nüd ganz uf nüèchdèrnè Magè läsè. (Glarus, Glaarys)
  GR A Bbündnar ggschbüürt kay Schmäärz. – / Dòch, Haywèh, ds Häärz. (Chur, Gghüür)
  IR Bèscht au nüd tschòld, as s Bòlvè chlepft. (Appenzell, Abbèzȍll)
  JU Dduè ds Kchorydoor wüschè, s’yl tö plè! Ù dè dduèsch dy Löffu y ds Ddyroaar ù das Saladyéé ùf ds Ddablaar. (St. Immer, Sankcht Ìmmèr)
  LU O Mäyddèly, lyèbs Mäyddèly, wò hèsch au dùù dys Häy? (Luzern, Lòzäärn)
  NW Dèr Rìgybäärg ìsch éysy Wànd, / är schìtzt éys ja das gànzy Lànd. (Buochs, Buächs)
  OW Allès hèd syy Zyyt. (Sarnen, Saarnä)
  SG Machch mor kchay Chalbèräyè, du Zwasly! (St. Gallen, Sang Ggalè)
  SH Da da da ddaa! – Ddaa da daa? (Schaffhausen, Schaffuusè)
  SO Mììr wey ùf Solèdùùrn ga Dango danzè. (Solothurn,Solèdùùrn)
  SZ Myèr kchryddysyèrèd gäärè –ùnd dè nu wyè! (Schwyz, Schwyyz)
  TG Myr gnüüssèd üsès Lebè ym Dduurgäu – bys mèr schdeerbèd. (Romanshorn, Ròmyshòrn)
  TG Bim Hòlzschliddèn hät dè Höpply zum Wyysè dè Chrètzèr ùndèrè ddòò und üüs mìt dämm s Schliddèlpfaad hiigmacht.(Salenstein,Salèschdè)
  TI Ìch bì hyä gybooru ùn wohnä eyssdar hyä, jaa, jaa. (Gurin, Guryyn)
  UR Zògè am Bògè! Dè Landammè ddanzäd, / wyä dèr Ddyyfèl d Ddìly dùrè schwanzäd.(Altdorf, Aalddèrèf)
  VS Häyraat, dù Vògyl, dä värgéyt där ds Pfyyffu! (Brig, Brygg)
  ZG D Lüüt sägyd mììr nùr Òchsèbäy, / ìch häyssè Wääbèr. / Das ìsch für mììch nìd äynèrläy, / für wäägèr. (Zug, Zuug)
  ZH Aazelè, Bölè schelè! / D Chatz gaht ùf Walyselè. (Zürich, Züry)
  23


  © bei mir